Milí farníci,

pokud vám připadá, že poslední Stopy jste zahlédli už hodně dávno, tak musím říct – ano, celý čtvrt rok. Pokud vám ovšem připadá, že to nějak rychle uteklo, tak vám také musím dát za pravdu. Farnost jako společenství prošla řadou událostí a Stopy reflektují některé z nich. Příloha přináší náhled do farního účetnictví minulého roku. S kolika a jakými svědectvími, reflexemi, pozvánkami, prosbami a návrhy, díky a chválami se na stránkách Stop setkáme i nadále záleží na každém z nás. Podněty můžete kromě elektronické podoby předávat osobně také Daniele Feltové, Janu Krejčímu a otci Janovi Dlouhému.

Ať nám Pán na naší další cestě žehná.

 

Hned na úvod – místo rozhovorů s našimi minulými pastýři, ve kterých budeme pokračovat příště, dávám slovo tomu současnému, otci Janovi.

Pěkné počtení vám za celou redakci Stop

přeje LuKru

Slovo otce Jana

Přátelé,

posílám tímto způsobem srdečný pozdrav a požehnání všem Stopařům a Stopařkám v Mníšku a okolí. Časopis Stopy dělá tímto novým číslem také novou stopu v naší farní rodině. Nejen proto, že je farnost od 1. července sloučená a zahrnuje velké území od Trnové až po Kytín s jednotným označením Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy, ale také proto, že má od 1. září nového faráře. Budeme se společně snažit sledovat jedinou stopu, kterou pro nás všechny za sebou zanechává Pán Ježíš. Tu chceme výrazně prošlapávat, aby byla ještě výraznější a zřetelnější – zvláště těm, kteří hůře vidí.

K tomu nám určitě pomohou myšlenky Eliase Vella shrnuté v knize Ježíš – lékař těla i duše. Rád z nich čerpám poučení a o ně se chci s vámi rozdělit. Snad přijdou vhod.

Autor hned v úvodu připomíná, že všichni potřebujeme uzdravení, a to v mnoha oblastech svého života. Někdo potřebuje duchovní uzdravení, jiný tělesné nebo vnitřní. Je možné, že potřebujeme uzdravit oblasti zasažené okultismem nebo působením ďábla. Náš vnitřní nepokoj je možná důsledkem přímého nebo nepřímého útoku zlého ducha. Možná potřebujeme uzdravení, abychom se dokázali vzdát nějakého člověka v našem životě. Můžeme hovořit o různých dimenzích uzdravení. Na naše současné postoje a projevy mohou mít vliv různá zranění z minulosti. Je velmi potřebné objevit sebe sama.

Svatý Pavel říká, že v každém z nás je starý člověk. Ale kdo je ten starý člověk, který v nás žije? Je to naše staré „já“, plné strachu a hněvu, které je strnulé, které se brání a zoufá si, které podléhá depresím a znechucení. Pán chce, aby v nás starý člověk zemřel a aby v nás začal bohatým a plným životem žít člověk nový.

Někdo by mohl namítnout: Proč se vracet do minulosti a ke starým zraněním? Důvod je jednoduchý. Kořeny mnoha našich současných postojů tkví kdesi v minulosti. A tak naše minulost není minulostí, je současností, protože je stále přítomna. Proto se jí musíme dotknout a uzdravit ji.

Je to jako s elektřinou. Když se dotkneme elektrického vedení a zasáhne nás proud, znamená to, že vedení je pod proudem, že je živé. Když se drátů dotkneme a nic se nestane, znamená to, že vedení pod proudem není. Když se dotkneme svých minulých zážitků, často prožijeme šok, otřes. Začneme si uvědomovat, jak se naše city probouzejí. Ožívá v nás hněv, strach, beznaděj, zmocňuje se nás neochota odpouštět. Znamená to, že kořeny našich zranění jsou stále ještě živé a musí být uzdraveny.

Když přicházíme za Pánem Bohem, většinou ho o něco žádáme. Skutečné uzdravení v našem životě ale nastává tehdy, když za Pánem nepřicházíme proto, abychom ho o něco prosili, ale spíše se ho ptáme, co máme dělat. A Pán nám dává světlo, které nás uzdravuje.

V procesu uzdravování je velmi důležité odpustit sobě i druhým, umět přijmout svá selhání a neúspěchy, svou ohraničenost a to, že jsme hříšníci.

·      Příčinou našeho utrpení často bývá neschopnost odpustit si to, čeho jsme se v minulosti dopustili. Bůh nám odpustil, ale my si odpustit nedokážeme. To pak vede k sebeodmítání a prožívání pocitů viny, strachu a neklidu. Je důležité, abychom odpouštěli sobě i druhým.

·      Často neumíme přijímat své neúspěchy a selhání. Nemáme pro ně dost porozumění. Nikdo si už na náš neúspěch nevzpomene, ale my jsme na něm ještě stále závislí. Selhání jsou velmi důležitá pro naše zrání.

·      Všichni máme své hranice, ale my to nepřijímáme. Často se stává, že žárlíme na kvality a charismata druhých a vlastní charismata zanedbáváme, nepoužíváme je. Nedokážeme být sami sebou, ztrácíme svobodu. Je důležité přijmout svou ohraničenost.

·      Dalším důležitým momentem v procesu uzdravování je přijmout skutečnost, že všichni jsme hříšníci. Nepřijímejme tuto skutečnost jen rozumem, ale i srdcem.

Naším společným cílem je potkat Ježíše jako toho, kdo mě uzdraví. Prvořadým úmyslem není o něm jenom hovořit, ale setkat se s ním jako s tím, kdo mě uzdraví. Často o Ježíšovi příliš mnoho mluvíme, ale přitom ho neznáme, protože jsme se s ním nepotkali. I když pro Ježíše pracujeme a mnoho v jeho jménu děláme, neznamená to, že jsme se s ním potkali. Co znamená potkat Ježíše?

Najděme na to odpověď v příběhu o emauzských učednících. Znovu si pečlivě přečtěte evangelium podle Lukáše (Lk 24, 13-35).

Přátelé, vyprošuji vám Boží požehnání a přeji každodenní radost a optimismus.

P. Jan

Chystáme, přidejte se

Občanské sdružení Oáza srdečně zve na následující akce:

5.12. v 17 hodin – Mikuláš v kostele v Mníšku

Jako každý rok bychom rádi pozvali všechny děti na mikulášskou nadílku s překvapením.

Předtím bychom ale chtěli moc poprosit dospělé o pomoc s přípravou balíčků pro děti a také kdyby se někomu z vás chtělo si s námi zahrát v připravované scénce; budeme rádi – prosíme přihlaste se panu faráři.

 

5.12. a 6.12. Mikulášská družina navštěvuje

Chtěli bychom s dětmi, jako mikulášská družina, navštívit penziony pro seniory v Mníšku i Kytíně – hodina bude upřesněna.

 

6.12. Šachová rošáda

 

12.-20.12. Vánoční výstava betlémů na mníšeckém zámku

Stejně jako vloni se na vás obracíme s prosbou o zapůjčení jakéhokoliv betlému (v pořádku vrátíme a udělá radost spoustě návštěvníků výstavy) a také o pomoc s přípravou výstavy (pátek 11.12. odpoledne a sobota 12.12. dopoledne) a jejím hlídáním (sobota a neděle 12., 13.12. a 19., 20.12). Kdo byste nám mohl jakkoliv pomoci, prosíme ozvěte se J. Ptáčkové.

 

19.12. Adventní koncert – flétnový soubor

Koncert proběhne na zámku, čas bude upřesněn.

 

21. nebo 22.12. Adventní koncert v domově důchodců

Pravděpodobný začátek v 15 hod. Informace bude ještě upřesněna.

Modlitba růžence

Na stránkách Stop jsme si již přiblížili společné modlitby Taize a Modlitbu za farnost. Dalším společným pravidelným setkáním je modlitba růžence blahoslavené Panny Marie. K této modlitbě se scházíme ve středu a v neděli přede mší svatou. Zde pár slov o té středeční od zakladatelky Daniely Feltové.

 

Nápad zorganizovat společnou modlitbu růžence vznikl z potřeby podpořit vyučování náboženství modlitbou, jelikož – jak všichni víme – víra se nedá naučit nebo nalít do hlavy, ale je to dar, a to dar z nejcennějších, a je potřeba za něj prosit.

Zezačátku se tedy scházely maminky k modlitbě za děti. Vzhledem k tomu, že jsme neměly žádný společný prostor, scházely jsme se vždycky u některé z nás. Mělo to své kouzlo – kouzlo pohostinství a intimní vřelosti domova – ale byly s tím spojeny i problémy, protože se výjimečně stávalo i to, že hostitelkou nemohla být z nejrůznějších důvodů ani jedna z nás.

Postupně se růženec přesunul v létě na farní zahradu a v zimě a při nepříznivém počasí do Mateřského centra Oázy. Trochu se změnil i původní záměr: těmi, za něž prosíme, už nejsou jen naše děti, ale i všichni ti, kdo se na nás s prosbou o modlitbu obrátí nebo o nichž víme, že ji pro svůj zdravotní stav nebo těžkou životní situaci potřebují.

Vzpomínám si, jak nám jednou MUDr. Štěpánková vzkázala prosbu, abychom se modlily za novorozená dvojčata, jejichž život ohrožoval těžký průběh virózy. Dvojčátka se uzdravila. Jsem také přesvědčená o tom, že naše společné modlitby a přímluva Panny Marie stojí za uzdravením Vojtíška Pokorných, který musel o život bojovat hned po narození a v průběhu prvního roku života absolvoval několik transfúzí. Stále se takřka hmatatelně přesvědčujeme, jak účinnou zbraní je modlitba a že je Matka Boží prostřednicí obrovské spousty milostí. Vždyť ke komu jinému se obracet o pomoc než k té, která naše problémy a bolesti důvěrně zná a jíž je připisován titul „Všemohoucnost na kolenou“?

Naše společná modlitba růžence je ovšem záležitostí nejen duchovní, ale i společenskou: stihneme probrat, co je potřeba zařídit a zorganizovat, vyptat se, jak se komu daří, oblečení po dětech poslat dál, postěžovat si na všechno, co nám ztrpčuje život, a ještě se navzájem utěšit.

V poslední době se modlitby růžence zúčastňuje i otec Jan, čímž nám (myslím, že mohu mluvit za všechny) udělal velkou radost. Připojit k nám se může také každý, komu je blízká tato rozjímavá modlitba, při níž můžeme stále hlouběji pronikat do událostí Ježíšova života, které růženec výstižně nazývá tajemstvími.

Z historie růžence

Historie růžence sahá až do Kristových dob, protože počty a seskupení jednotlivých zrnek růžence znamenají radostná, bolestná a slavná tajemství událostí života Krista a jeho matky Panny Marie.

Používání kamínků překládaných z hromádky na hromádku nebo uzlů, semen atd. na provázku za účelem počítání modliteb je starší než vlastní růženec. Zpočátku také nebylo spojeno s modlitbou Zdrávas Maria. Obě tradice byly sjednoceny ve středověku. Nejstarší formy mariánských růženců jsou známy z druhé poloviny 12. až první poloviny 13. stol. Prokazatelně ho zavedl svatý Dominik jako modlitbu nejen pro svůj mnišský řád v roce 1208.

Původním záměrem bylo vytvořit pro laiky přístupnou modlitbu napodobující žaltář, který byl velmi rozšířenou pobožností v klášte­rech. Opakovaná mariánská modlitba je tedy náhradou žalmů, které si lidé nemohli zapamatovat, proto nahradili jejich počet (150) vhodným jednoduchým vzýváním Panny Marie. Nejstarší formy růžence se ale ještě lišily od toho, co známe dnes. Proměňovalo se nejen pořadí modliteb a jejich obsah, ale i modlitby samotné. Základní modlitba růžence – Zdrávas Maria – získala svoji dnešní podobu v 16. století.

Egypt

Šestý letní farní tábor byl v mnohém výjimečný. Rekordní počet přihlášených dětí, mezi nimi i dvě z jiné církve, třídenní putování jako součást tábora, posílení týmu o mužskou sílu a praktikanty, množství dobrovolníků na materiální a technické zajištění, hosté specialisté... Když jsme tábor na jaře začali chystat, netušili jsme, v čem všem bude jiný!! Možná jsme měli tušit – příběh Mojžíše, o otroctví a putování jeho lidu je náročný, drsný, ale nesmírně poučný. O to větší radost, sladší odměna, je země Zaslíbená.

Zde je základní přehled témat jednotlivých dnů a dvě ukázky z prací dětí. Fotky z tábora najdete na internetové adrese:

http://digimnisek.webz.cz/tabor2009/

 

Dopis rodu Ašer faraonovi (originál je v obrázkovém písmu):

 

Farao,

dnes půjdou Izraelité daleko domů. Faraon je můj nepřítel. Můj Bůh je láska. Faraon je smrt, hlad, strach, nebezpečí.

 

Sobota

Příjezd na staveniště města Pitom. Izraelité jsou otroci. Oporu mají jen v Áronovi (Míra M.) a jeho sestře Miriam (Dáše M.) Jisté zastání mohou nalézt také u zdravotnice Nefertiti (Renča D.). Méně již u egyptských dozorkyň Nofret a Eset (Daniela a Lucie).

Večer - stánek setkávání, zasvěcení amuletu egyptským šamanem a jeho společnicí (host Jakub a Lucie).

 

Neděle

Mše sv., návštěva faraona, příprava na tuto návštěvu (host František, Lída a Martina).

 

Pondělí

Výroba košíků (host Kamila) a ukrývání novorozence – malého Mojžíše.

 

Úterý

Putování na horu Choreb, zjevení Boha v hořícím keři, stavba pyramid, večer nácvik bojových umění (host Josef).

 

Středa

Stavba pyramid, faraon přitvrzuje, vzbouření Izraelského lidu, židovská večeře – pascha, večer přechod Rákosového moře, přidává se Jiřka P.

 

Čtvrtek - na cestě

Vymanění se ze starých pout pohanských bohů, boj s Amálekovci (připojuje se Mojžíš – Míra S. a Jozue – Vláďa N.).

 

Pátek - na cestě

Klanění zlatému teleti a zničení telete, rody obdrží od Mojžíše desatero a sepíší smlouvu s Bohem, vzdají se kouzelného amuletu. Večer zpověď a mše sv.

 

Sobota

Mojžíš umírá, příchod do země zaslíbené (farní zahrada Mníšek).

 

Daniela a já chceme poděkovat všem za pomoc, bez níž bychom tábor v tomto náročném rozsahu nemohly uskutečnit. Velký dík patří také otci Bohoušovi, který nám ve všem vyšel vstříc. Jak se můžeme odvděčit? Rozhodly jsme se nechat sloužit mši sv. za účastníky a dobrodince. Mše svatá na úmysl Božího požehnání a pomoci bude předem ohlášena.

Benedikt

Svědectví o tom, jak jsem nebyla na mši sv. s Benediktem XVI.... Takto bych, ve svém případě, mohla pojmenovat článek, který bych byla o této události schopna napsat. Mohla bych mluvit a psát o tom, proč jsem nemohla jet, proč zrovna na tento den připadalo tolik nevyhnutelné práce. I pokračovat o tom, jak se ta práce nevalně sunula, i o sílící jistotě, že jsem přeci jen měla jet... Pozdě?

Moje „nebytí“ na tomto setkání mě nutilo zamyslet se nad těmi, kdo se pečlivě na příjezd připravovali, nad otcem Benediktem – jaký je to člověk, jaký papež? Co konkrétně mně říká, s jakou zprávou pro mně přijel? A co já mohu dát jemu, jedna z mnoha? To je jedna rovina.

Ta další, kvůli které to vlastně všechno je, je příležitost ke zvláštnímu setkání s Pánem. Sama jsem prožila velmi silné duchovní setkání s Ježíšem při příležitosti příjezdu otce Benedikta do Kolína nad Rýnem. Setkala bych se s živým Bohem takto, kdybych zůstala sedět doma? Bylo to setkání tiché, niterné a silné – mohu říct těm, kterým může připadat „dav“ jako nepříjemné a pro modlitbu málo intimní místo. Také kolem Ježíše se tísnily davy lidí a On si uměl najít cestu ke každému z nich. V neposlední řadě není dav křesťanských oveček stádem divokých býků a ve společenství takových bratří a sester je slavení Eucharistie radostí. Tolik z mých zkušeností ze dvou setkání s papežem, kterých jsem se ve Francii a Německu účastnila. To třetí, v Čechách, jsem prošvihla.

Co vy?

LuKru

Pokud byste měli chuť napsat pár řádek o tomto setkání, pošlete je do Stop do konce prosince.

Počepice

Setkání v Počepicích, organizované katechety napříč diecézí, proběhlo v sobotu 10. října.

Přípravy byly v plném proudu již dlouho předem a zapojila se do nich také naše farnost, a to hlavně prostřednictvím nejstarších posluchaček hodin náboženství, nebo jak se říká „naší mládeže“. O pár slov jsem před kostelem požádala Janu Mrázkovou.

 

Zeptám se, jestli tam byli tvoji známí, jestli přijelo hodně lidí?

Měla jsem tam Zuzku a Hanku. Lidí přijelo hodně.

 

Když jsem na podobná setkání jezdila se spolčem, tak tam byli známí, kteří jezdili taky do Nazareta, tak na ty jsme se těšili.

To ne, takový známý jsme tam neměli.

 

Jak jsi byla spokojená s programem, s režií?

V odpoledním programu byla možnost jít na lanový dráhy, tanečky, možnost kreativního kroužku – vyrábění...

 

Co se tam vyrábělo?

Náušnice a šátky.

 

A ty „tanečky“?

To nevím, vybrala jsem si lanový dráhy.

 

Takže jste si mohli vybrat z více sportovních skupinek?

Jo, floorbal, fotbal... Pak jsme si taky mohli vybrat modlitební skupinu. Šli jsme se Zuzkou na modlitbu za budoucí povolání a školu.

 

Vybírali jste si úmysl modlitby nebo i způsob?

Účel i způsob. Vedoucí skupinky vybrali, o čem to bude a co se tam bude dělat, a my si vybrali, kam půjdem.

 

Umíš si představit že bys takové setkání organizovala?

Ne!

 

Ale pomáhali jste s přípravou?

Bětka: Malovali jsme logo tady na farní zahradě v sobotu.

 

Na setkání měli svědectví také manželé Krejčovi...

Ty to měli fakt dobrý!

 

Díky za rozhovor.

LuKru

Důležité informace

Nové číslo farního účtu

Z důvodu úspory na bankovních poplatcích byl zřízen nový farní účet u Poštovní spořitelny s číslem: 233029701/0300. Stávající účty u České spořitelny byly zrušeny.

 

Telefonní čísla

Z důvodu velkých nákladů za telefony byl nastaven pro farní mobil režim „Relax“, což prakticky znamená, že se i nadále můžete na otce Jana dovolat na tel. čísle 722 549 037, ale on z něj nebude volat. Bude používat číslo, které si přenesl z Vlašimi, a to je 604 456 583 (na něj má uzavřenu smlouvu s T-Mobile v rámci jednotné smlouvy České biskupské konference). Proto doporučuje osvojit si do budoucna toto jeho číslo.

Pevná linka 318 592 619 platí i nadále. Místní centrála ISDN s faxem a jeho telefonním číslem byla zrušena.

Pár drobností před závěrem

Paní varhanice Lída zve na účast při vánočním pěveckém programu všechny, kteří rádi zpívají. Sbor potřebuje posílit zvláště o mužské hlasy.

 

Díky vám, kteří jste kdy sebrali odvahu číst čtení a zpívat žalmy. Žádný učený z nebe nespadl a pokud byste se takto rádi zapojili, ale nevíte jak do toho, poraďte se s paní kostelnicí Jiřkou (čtení), varhanicí Lídou nebo Lucií (žalmy).

 

Jistě jste si všimli, že se občas zpívá kromě ordinária Břízy také Olejník. Pokud si nejste jisti melodií, najdete jej v kancionálu pod číslem 502. Svatá Cecílie, oroduj za nás!

 

Díky každému, kdo se účastní úklidu v kostele. Těch malých i těch „generálních“. Zároveň dík každému, kdo udržuje čistotu a pořádek, pomáhá s drobnými opravami. Přijďte se znovu přesvědčit o tom, že i práce může být modlitbou. Řady těchto dobrovolníků je potřeba posílit. Pán zaplať.

 

Krabice s knížkami pro děti se – dle ohlasů maminek – ujala dobře. Prosím vás (zvláště ty, kteří máte děti odrostlé), podívejte se, zda nemáte knížku, kterou byste mohli do krabice věnovat (nevratně). Krabice je zatím plná jen z poloviny.

 

Pravidelné rubriky Stop, do kterých se může zapojit co nejvíce farníků – zde je pár návrhů:

 

·      Poděkování a prosby – které chcete nebo potřebujete sdělit většímu množství lidí, nebo je z nějakého důvodu nemůžete sdělit osobně. Mohou to být samozřejmě i prosby o modlitbu či jinou formu pomoci.

 

·      Pozvánky a doporučení – na akce duchovní, kulturní, pedagogické aj., nejen z našeho nejbližšího okolí (nutno brát v úvahu že Stopy vycházejí 1x za čtvrt roku).

 

·      Modlitba – na závěrečnou stranu, taková, o kterou se chcete podělit, nebo je aktuální vzhledem k liturgickému období, svátkům... (volný výběr).

 

·      Svědectví – moje spiritualita – společenství, kongregace, řád, které jsou vám blízké (zatím jsme zveřejnili např. spiritualitu sv. Františka, Chemin-Neuf, Passionisty...) Dává nám lépe poznat bohatost mozaiky, ze které je naše společenství složeno, inspiruje ty, kteří touží prohlubovat svůj duchovní život a hledají formaci u řeholního společenství, komunity...

 

To vše a mnohem více je otevřeno ke sdílení do Stop nejen pro Mníšecké, ale též pro všechny, kteří patří pod tuto společnou du­chov­ní správu.

Pravidelná setkání

o       modlitba růžence před nedělní mší sv. od 8 hod

o       korunka k Božímu milosrdenství – první pátek v měsíci před mší sv. v 17:45

o       modlitba růžence s dětmi – ve středu v MC Oázy od 18 hod; info D. Feltová:728 360 255

o       modlitba za farnost – každý druhý čtvrtek v 19 hod v MC Oázy, nejbližší 5.11.; info Radka Šafářová: 776 567 177

o       modlitba v duchu Taize – kaple na Malé Sv. Hoře od 20 hod; info M. Salcman: 723654490

Modlitba

 

 

Podzim

 

Jak z dálky padá listí, padá sem

jak ze zahrad, jež vadnou v rajské dáli;

ty listy jako by vše popíraly.

 

A ze všech hvězd padá jak ořech zralý

za nocí do samoty těžká zem.

 

Padáme všichni. I ta ruka má.

A pohleď na druhou: už padá za ní.

 

A přece s nekonečnou něhou chrání

Kdosi ty pády svýma rukama.

 

Rainer Maria Rilke (Modlitby básníků,
Karmelitánské nakladatelství, 91)

 

 

 

Vydává pro vnitřní potřeby:

Římskokatolická farnost sv. Václava

nám. F. X. Svobody 38

252 10 Mníšek pod Brdy

http://www.faramnisek.webz.cz/


 

Účetnictví farností za rok 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ROZVAHA - výkaz o majetku a zdrojích jeho krytí

 

 

 

 

 

 

Účet

Název účtu

Mníšek

Líšnice

Trnová

Celkem

AKTIVA - MAJETEK 

 

 

 

 

021

Stavby

6 903 717

1 964 815

0

8 868 532

081

Oprávky ke stavbám

-690 372

-196 488

0

-886 860

022

Samostatné movité věci

134 367

0

0

134 367

082

Oprávky k samostatným movitým věcem

-63 301

0

0

-63 301

031

Pozemky

1 929 733

162 734

8 306

2 100 773

032

Umělecké díla a sbírky

6 481 000

1 927 500

1 354 000

9 762 500

211

Pokladna

14 247

28 258

969

43 474

221

Bankovní účty

5 154

33 076

0

38 230

314

Poskytnuté provozní zálohy

4 380

1 380

0

5 760

 

Celkem aktiva

14 718 925

3 921 275

1 363 275

20 003 475

 

 

 

 

 

 

PASIVA - ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

 

 

 

 

379

Jiné závazky

476 000

0

0

476 000

381

Náklady příštích období

0

-1 000

0

-1 000

389

Dohadné účty pasivní

18 043

3 109

310

21 462

901

Vlastní jmění

14 895 362

4 053 696

1 362 476

20 311 534

932

Neuhrazená ztráta minulých let

-440 911

-94 396

-253

-535 560

 

Celkem pasiva

14 948 493

3 961 410

1 362 533

20 272 436

 

Hospodářský výsledek roku 2008 - ztráta

-229 568

-40 135

742

-268 961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Výkaz zisků a ztrát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účet

Název účtu

Mníšek

Líšnice

Trnová

Celkem

 

NÁKLADY

 

 

 

 

501 100

Spotřeba materiálu

32 524

0

0

32 524

501 200

Bohoslužebné

1 145

4 247

0

5 392

501 300

Benzín

27 162

16 657

1 064

44 882

501 400

Ostatní spotřeba

32 000

8 464

0

40 464

501 900

Spotřeba - tábor

33 823

0

0

33 823

502 100

El. energie

100 522

5 684

1 384

107 591

503 100

Voda

3 667

0

0

3 667

511 200

Opravy staveb (nejsou památky)

1 792

0

0

1 792

511 500

Opravy auta

600

0

0

600

513 001

Občerstvení  

823

0

0

823

518 200

Telefony

14 486

8 210

2 055

24 751

518 300

Pojištění

10 265

3 663

1 583

15 511

518 400

Ostatní služby - montáž kamerového systému, monitorování objektu kostela, komunální odpad, poštovné

17 470

3 496

175

21 141

532 001

Daň z nemovitostí

863

0

0

863

538 000

Ostatní daně a poplatky

1 000

0

0

1 000

546 100

Dary do farnosti

4 813

25 095

0

29 908

549 130

Odvod sbírky do fondu charita

2 000

800

200

3 000

549 140

Odvod sbírky do fondu sv. Petr

2 000

800

200

3 000

549 170

Odvod do svépomocného fondu

10 000

4 000

0

14 000

549 200

Bankovní poplatky

2 246

1 232

0

3 478

551 100

Odpisy - budovy

230 124

65 496

0

295 620

551 200

Odpisy - samostatných movitých věcí

15 076

0

0

15 076

 

CELKEM NÁKLADY za rok 2008

544 400

147 844

6 661

698 904

 

 

 

 

 

 

 

VÝNOSY

 

 

 

 

602 900

Nájem

30 774

37 262

0

68 036

602 901

Příspěvky na tábor

26 400

0

0

26 400

644 100

Úrok - banka

46

36

0

82

649 130

Sbírka - charita

2 000

744

80

2 824

649 140

Sbírka - svatopetrský haléř

2 000

750

50

2 800

649 200

Sbírka pro farnost

135 612

46 137

2 773

184 522

682 100

Dary

118 000

22 000

4 500

144 500

682 300

Dary na noviny

0

779

0

779

 

CELKEM VÝNOSY za rok 2008

314 832

107 708

7 403

429 943

 

Hospodářský výsledek za rok 2008 - ztráta(-),zisk (+)

-229 568

-40 135

742

-268 961


Doprovodné informace k účetním výkazům za rok 2008

 

ROZVAHA – výkaz informující o majetku a jeho zdrojích krytí

 

1)      Budovy a stavby – jedná se o ocenění fary v Mníšku a Líšnici.

2)      Oprávky ke stavbám – tato položka vyjadřuje fyzické opotřebení budov (opotřebení v důsledku používání a v důsledku plynutí času).

3)      Samostatné movité věci – osobní automobil

4)      Oprávky k samostatným movitým věcem – stejně jako u budov i zde jde o vyjádření fyzického i morálního (zastarání) opotřebení.

5)      Umělecká díla a sbírky – tato položka představuje veškeré umělecké předměty a sbírky patřící do majetku dané farnosti. Většinou se nacházejí v kostelích.

6)      Poskytnuté provozní zálohy – zálohy na elektrickou energii (fara, kostely)

7)      Jiné závazky – jde o bezúročnou půjčku od Arcibiskupství pražského na zasíťování pozemku v katastru Mníšek pod Brdy.

8)      Dohadné účty pasivní – účet se používá při odhadu výše nákladů, které věcně patří do roku 2008, ale doklad na ně bude až v roce 2009 (např. el. energie, vodné, stočné, telefony).

 

 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

 

1)      Spotřeba dlouhodobého majetku – kamerový systém na faru v Mníšku

2)      Ostatní spotřeba materiálu – tato položka obsahuje nákup katechetických pomůcek, čistících prostředků, výzdoba kostela, kancelářské potřeby, Katolický týdeník.

3)      Spotřeba na tábor apod. – jedná se o nákup potravin a předmětů pro potřeby letního dětského tábora (hrazeno z výnosu Tříkrálové sbírky 6.000 Kč).

4)      Spotřeba na tábor (hrazená z tržeb) – jedná se také o nákup potravin a předmětů výhradně pro potřeby dětského letního tábora, ale tentokrát hrazeno z vybraných příspěvků za tábor.

5)      Elektřina – v Mníšku se jedná o spotřebu elektrické energie na faře, v kostele Mníšku, Kytíně a Čisovicích. Ve farnostech Líšnice a Trnová se jedná o spotřebu elektrické energie pouze v kostele.

6)      Opravy staveb, které nejsou památkou – jedná se o opravu topení na faře.

7)      Opravy a udržování auta – položka obsahuje výměnu pneumatik.

8)      Náklady na reprezentaci – jedná se o pohoštění hostů pozvaných na Mníšek.

9)      Pojištění budov, auta – pojištění kostelů, far

10)   Ostatní služby – v této položce najdeme převážně poštovné a v Mníšku je od května měsíčně účtováno o poplatku za monitorování objektu fary.

11)   Dary poskytnuté – jedná se o dar pro seminář z Univerzity Karlovy ve výši 3.000 Kč  a o dárky pro spolupracovníky farnosti.

12)   Dary do farnosti Mníšek – jedná se o poskytnuté dary z farnosti Líšnice do farnosti Mníšek

13)   Odvod sbírky na fond sv. Petra a do fondu Charity – výše zaslané sbírky na tyto fondy. Sbírka byla vyhlášena v březnu 2008.

14)   Odvod do svépomocného fondu – jedná se o povinný příspěvek do svépomocného fondu arcibiskupství – 10 % sbírek pro farnost. Fond je využíván na potřeby jiných farností.

15)   Odpisy budov a movitých věcí – jedná se o fyzického i morální (zastarání) opotřebení vyjádřené v korunách za rok. Tato položka nepředstavuje tok peněz.

 

Všechny nákladové položky, vyjma odpisů a části elektrické energie představují skutečné výdaje peněžních prostředků.

 

16)   Nájemné – jedná se zejména o nájemné fary v Mníšku a Líšnici

17)   Příspěvek na tábor, vstupné – příspěvky jednotlivých účastníků tábora.

18)   Sbírky na provoz farnosti – jedná se o sbírky v kostelích během celého roku, pokud nebyly vybírány účelově

19)   Dary na provoz farnosti – jedná se o dary od fyzických i právnických osob poskytované během roku 2008 ať už pravidelně nebo jednorázově.

 

Farnosti Mníšek a Líšnice skončily s hospodářským výsledkem ztrátou za rok 2008. Tato ztráta je způsobena zejména položkou odpisy, která nepředstavuje úbytek peněz, ale pouze fyzické opotřebení dlouhodobého hmotného majetku. Farnost Líšnice skončila se ziskem 742 Kč.