Milí farníci,

V minulém vydání jsme se vítali s otcem Janem, který se nyní, po půl roce již cítí ve farnosti, doufejme, jako doma.  Rádi bychom ve čtvrtletníku Stopy více místa věnovali aktuálním změnám a plánům To znamená nejen úzkou spolupráci s otcem Janem, ale také s budoucí farní radou. I nadále je možné posílat své příspěvky na adresu: farnistopy@seznam.cz, nebo luciekrupickova@seznam.cz, také předávat osobně otci Janovi nebo mně.

Pěkné a inspirativní počtení vám za celou redakci Stop

přeje LuKru (Lucie Krupičková)

Farní pastorační a ekonomická rada

Pastorační a ekonomické rady farností

            Již je to mnoho let, co začaly vznikat první farní rady jako pomocné týmy farníků farářům při jejich službě církvi. Postupně se vytříbila jejich práce tak, že mohly být sestaveny všeobecně platné stanovy, které byly zveřejněny v doplněné podobě pro pražskou diecézi začátkem roku 2008. Název farní rada byl v nich opraven na název Pastorační rada, a to hlavně kvůli jejich zaměření.

            Také ve farnosti Mníšek p. B. byla ustanovena farní rada (a také rada ekonomická) – tehdy s tříletým mandátem – který vypršel v červnu 2009. Stojíme proto před úkolem zvolit radu novou.

            V neděli 17. ledna 2010 jste ve všech kostelích farnosti slyšeli výzvu k podávání návrhů kandidátů pro nové volby. Výzva platí do 14. února 2010. Své návrhy podávejte volební komisi, to je: Ing. Jan Krejčí, Ing. Jaroslav Maršík a Petr Balíček nebo svému faráři.

            A co se od kandidáta v případě, že bude zvolen, očekává? Na to právě odpovídají stanovy. 

         Hlavním úkolem Pastorační rady (dále jen PR) je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu. Probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat práci jeho členů. Získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování. Přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii. Podporovat službu v charitativní a sociální oblasti, podporovat vzdělávací činnost ve farnosti. Zvolit jednoho svého člena za člena ekonomické rady farnosti.

         PR má právo na informace o ekonomické situaci farnosti, vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve farnosti, při plánování duchovních obnov, lidových misií.

            PR tvoří: farář, ostatní duchovní, příp. laik pověřený biskupem k účasti na pastorační péči o farnost, po jednom delegátu z řeholních společenství, katolických církevních sdružení ustanovených ve farnosti, 2-6 členů zvolených farním společenstvím a 2-6 členů jmenovaných farářem dle jeho uvážení.

            Právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly PR. Volební komisi přísluší určit termín, místo a způsob konání voleb a sestavit kandidátku ze všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do PR jako delegáti. PR se ustanovuje na dobu 5 let a schází se alespoň dvakrát do roka.

            Po ustanovení PR bude jmenována také Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF). Ta není volena, ale ustanovena farářem. Jejím úkolem je především pomoc při zajišťování zdrojů příjmů, posuzování nutnosti a opodstatněnosti výdajů na potřeby farnosti, kontrola hospodaření s financemi, sestavování finančního rozpočtu, kontrola inventárního seznamu, kontrola provádění sbírek a jejich případné odesílání, kontrola příspěvků do svépomocného fondu a další. ERF má přehled o majetku farnosti, o hospodaření s ním, o finanční situaci farnosti.

            Věřím, že se podaří ustanovit výkonné rady, které budou k všeobecnému prospěchu. Jak jsem řekl, těším se již na spolupráci.   

                 

Chystáme, přidejte se

Občanské sdružení Oáza srdečně zve na následující akce:

 

12.2. mše sv. by byla obětována za účastníky a dobrodince farního dětského tábora "Putování s Mojžíšem" 2009

 

7.2. maškarní průvod městem s občerstvením v budově Oázy na farní zahradě: prosíme ty z vás, kteří rádi pečou o příspěvek na toto občerstvení. Letos by se měli více zapojit také rodiče z o.s. Fabiánek

(za pomoci Oázy organizuje LuKru)

 

13.2. karneval v kulturním středisku (za účasti klientů Magdaléna o.p.s.)

 

24.4. velký jarní úklid zahrady

 

1.5. čarodějnice - odpoledne pro děti na farní zahradě

 

29.5. a 30.5. - 5.6. a 6.6. výstava skalecké kapličky v Oáze (soutěžní práce by se přijímaly do 15.5. a vyhlášení i s dražbou by bylo na skalecké pouti 17.7.)

 

19.6. Pohádkový les

 

 

 

 

 

 

 

 

korunka k božímu milosrdenství

Tato modlitba blahoslavené sestry Faustyny Kowalské má u nás ve farnosti své pravidelné místo první pátek v měsíci (kromě období hlavních svátků) přede mší svatou. Je neodmyslitelně spojena se zvoláním duše "Ježíši, důvěřuji Ti!" /polsky "Jezu, ufam Tobie"/ a obrázkem Ježíše, z jehož srdce vycházejí dva zářící paprsky - voda a krev. Korunka k Božímu milosrdenství se modlí  na zrnkách růžence. Více než vnější podoba, je však důležitý obsah a smysl této modlitby, tak jako  sám život sestry Faustyny.

 

Sestra Marie Faustyna žila v Kongregaci sester Matky Božího milosrdenství jako jedna z mnoha řádových sester navenek nenápadně. Její život zdánlivě monotóní a všední (vykonávala práci zahradnice, kuchařky a vrátné) však skrýval neobyčejně hluboké spojení s Bohem. Dostalo se jí daru kontemplativní modlitby, v níž se zvláště intenzivně setkávala s Ježíšem. Svůj život nabídla jako oběť za hříšníky. Zemřela na tuberkulózu ve věku 33 let.

 

Poslání blahoslavené sestry Faustyny spočívá v tom, že:

připomíná pravdu víry zjevenou v Písmu svatém, o milosrdné Boží lásce ke každému člověku, dokonce i k největšímu hříšníkovi.

 

Pán Ježíš říká sestře Faustyně: "Pálí mne plameny milosrdenství, toužím je vlévat do lidských duší. Jaké utrpení mi duše působí, když je nechtějí přijmout...Řekni zraněnému lidstvu, ať se přitulí k Mému milosrdnému Srdci a já je naplním pokojem."

 

Důvěra je podstatou a zároveň podmínkou obdržení milostí. "Čím více duše důvěřuje, tím více obdrží. Bezmezně důvěřující duše jsou mi velkou útěchou, je naplňuji všemi poklady svých milostí. Jsem rád, že chtějí mnoho, vždyť i já toužím dávat mnoho, velmi mnoho."

 

Oslava Božího milosrdenství podle bl. Faustyny se rozvinula do vícero podob, jež zahrnuje svátek Božího milosrdenství, úctu k obrazu, pobožnosti, novénu, úkon odevzdání se Božímu milosrdenství a Korunku.

 

Korunka - průběh modlitby

Otče náš

Zdrávas Maria

Vyznání víry

 

na velkých zrnkách: Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježiše Krista na smír za hříchy naše i celého světa

 

na malých zrnkách: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu (10x)

 

na závěr: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem (3x)

 

Podle knížky "Ježíši důvěřuji Ti" (výbor modliteb blahoslavené sestry Faustyny) MCM. sro. 1999, Olomouc

LuKru

Pane ježíši, děkujeme Ti, že máme mezi sebou kněze...

Cesty našich duchovních pastýřů se po odchodu z Mníšku mohou lišit jako den a noc. Zatímco jeden se stal rektorem, druhý byl exkomunikován. Některé navštěvujeme a vítáme, na jiné vzpomínáme s bolestí. Na otce Rolanda vzpomíná každý z nás jinak, mnohdy s otazníky. Mnozí katolíci si k němu cestu znovu našli (například biskup otec Baksant) jinými je zatracován. Rozhodla jsem se nevynechat jej v dosud kontinuální řadě našich minulých duchovních správců, byť by to bylo i pro mne jednodušší a jistě pohodlnější, a dala jsem mu prostor bývalé farníky oslovit. Těm z vás, kteří se rozhodnou rozhovor nepřeskočit přeji: kéž zahlédnete, mezi řádky, stopy Božího milosrdenství.

 

Co Ti utkvělo nejvíce ve vzpomínkách na službu v Mníšecké farnosti?

Hned na začátku chci všechny mníšecké a nejenom mníšecké farníky moc pozdravit ze severu Čech a říct, že na službu u Vás ve farnosti strašně rád vzpomínám! Co mi nejvíce utkvělo ve vzpomínkách? Třeba hned první cesta do Mníšku. Jak jsem se  k vám stěhoval, tak mne pánové z firmy „Pomáhat a chránit“ vyfotili a už jsem platil…Na první bohoslužby ve farnostech, jak jsme se na sebe vzájemně dívali se spoustou otázek: „jaký to bude?“, „umí vůbec česky? „umí zpívat?“ a mých: "budou chodit do kostela?“,“budou mne mít rádi?“ a tak dále. Rád vzpomínám na děti. Na první bohoslužby s Eržakem, na „nábožko“ a spolčo mladých, kde jsme zažili spoustu legrace a smíchu, na pohádkový les, na obědy, které jste chystali abych aspoň trochu přibral...Je toho opravdu, opravdu moc a za to vše díky!

 

Máš nějaký "typický den"? Jak vypadá? Nebo je každý den jiný?

Je těžké říct, který den v týdnu je „farářovský“, vše se prolíná mezi rodinou, kostelem, farou a školou. Takže je zřejmé, že funguji po celý týden jako kněz, otec rodiny a učitel. Takže postupně: ráno drahé dětičky rozvést do školky a školy, poté já si sbalím penál a slabikář a jedu učit studenty Biskupského gymnázia latinu, odpoledne je více „farní“ – biblická hodina, náboženství pro děti, přípravy na svátosti, kavárnička pro seniory či mateřské centrum. Občas je týden více „politický“, tzn. že zasednu v městském zastupitelstvu a mačkám tlačítko „pro“ nebo „proti“. Vrcholem týdne je nedělní Eucharistie v našem kostele.

Jak moc se liší služba kněze v jeho farnosti s rodinou a bez rodiny?

Vše má rub a líc. Celibát dává obrovskou výhodu mít vždy čas pro každého a v každé chvíli (nemusíte vařit sunar a přebalovat, dělat domácí úkoly atd.) To je určitě velké plus. Na druhé straně, když máte jako kněz rodinu, už přemýšlíte trochu jiným směrem – čemu dát přednost nebo spíše komu – zda li rodina nebude strádat nebo farníci nebudou naštvaní? Hodně totiž záleží na manželce duchovního, zda-li má pochopení a trpělivost. Ona totiž nese vždy kus té kněžské služby spolu s knězem-manželem. Já, zaplať Pán Bůh, to štěstí mám.

 

Co Tě poslední dobou potěšilo?

Co mne potěšilo? A to nejvíce? Je to asi těžké říct. Každý den nám přináší něco, co nás potěší nebo i zarmoutí. Těší mne třeba, že už konečně všichni moji kluci ministrantují a baví je to, že se v tom našem specifickém, misijním území Severních Čech najdou lidi, kteří mají zájem prožít dobrodružství s Kristem

 

Co bys vzkázal, popřál, mníšeckým?

Drazí přátelé, jsem moc rád za ty dva roky co jsme byli spolu,. některé z Vás potkávám když jedu na Mníšek k rodině – a jsem vždy moc rád, když se můžeme na sebe třeba usmát a někdy i pozdravit. Mějte ve svých srdcích vždy tu pravou radost, radost, která vyplývá z toho, že patříme Kristu. A prosím radujte se vždy i z maličkostí: z krásného dne, z úsměvu dítěte, modré oblohy... Ať nám všem Hospodin žehná!

 

Pořád Váš

P. Roland Solloch

 

 

Pozn. redakce: Rozhovor byl pořízen před delší dobou, takže je krácen vzhledem k neaktuálnosti některých informací. "Eržak" byla velká plyšová opice, která seděla na dětských mších sv. před oltářem

 

Mgr. Roland Solloch přišel do Čech z Polska, byl kaplanem na Jižním městě v Praze. Příchodem do Mníšku pod Brdy se stal nejmladším katolický farářem v Evropě (26 let). V Mníšku založil například dětské mše a Pohádkový les. Po odchodu z Mníšku sloužil v Praze ve Vršovicích. V této době měl své první dítě. Sloužil na Moravě. Odešel z Katolické církve, oženil se ve Starokatolické církvi a nyní s manželkou a třemi dětmi žije ve Varnsdorfu, kde je správcem farnosti.

 

 

 

 

nástěnka - díky,prosby, návrhy

Poděkování

Děkujeme za finanční dary na Papežské misijní dílo dětí. Vybralo se 1672 kč. (Složenka k nahlédnutí u Daniely Feltové)

 

Děkujeme za milé přijetí malých Tří králů a finanční dary. Výtěžek bude částečně použit také na farní aktivity.

 

Sbírka při nedělní mši sv. určená na pomoc obětem zemětřesení na Haiti, přesáhla 16 tisíc.

 

Nápady

Na setkání Modlitba za farnost se objevil návrh na zřízení nástěnky, kam by měl každý možnost umístit prosbu o modlitbu. Kolemjdoucí, který by se chtěl na daný úmysl modlit, by si tuto modlitbu z nástěnky odebral. Návrh vzešel na základě toho, že ne všichni se mohou na modlitební setkání do MC fyzicky dostavit, ale přitom chtějí být modlitbou spojeni, duchovně účastni.

 

Ráda bych poprosila dříve narozené z naší farnosti, jestli by neměli návrh na pravidelnou rubriku do Stop, do které by rádi přispívali? Mohou to být i věci ryze praktické, zahrnující rady, zkušenosti, apod. Jeden z návrhů byl, zda by ste se mohli dělit o své oblíbené recepty, což by dotyčná mladá maminka velmi ocenila. Otázku nechávám zatím takto otevřenou směrem ke všem které zaujme.

 

Děti na mši sv.

Děti jsou u nás ve farnosti na mši vítané, každé je ovšem jiné a prostředí mu jinak vyhovuje. Proto dávám k zamyšlení a případným návrnům, jak nejlépe využít prostor a čas mše sv. vzhledem k dětským farníkům? Jistě máte zkušenosti i z jiných farností, které by se třeba částečně dali realizovat i u nás. Tomuto tématu se proto budeme věnovat více v příštím vydání Stop (již v březnu!) Prosím o vaše příspěvky.

LuKru

 

Otec Jan plánuje v blízké budoucnosti mši sv. pro děti, která by byla pravidelně jedenkrát za měsíc, pravděpodobně v úterý. Podrobnosti se včas dozvíme.

 

 

 

 

Důležité informace

Nové číslo farního účtu

Z důvodu úspory na bankovních poplatcích byl zřízen nový farní účet u Poštovní spořitelny s číslem: 233029701/0300. Stávající účty u České spořitelny byly zrušeny.

 

Telefonní čísla

Z důvodu velkých nákladů za telefony byl nastaven pro farní mobil režim „Relax“, což prakticky znamená, že se i nadále můžete na otce Jana dovolat na tel. čísle 722 549 037, ale on z něj nebude volat. Bude používat číslo, které si přenesl z Vlašimi, a to je 604 456 583 (na něj má uzavřenu smlouvu s T-Mobile v rámci jednotné smlouvy České biskupské konference). Proto doporučuje osvojit si do budoucna toto jeho číslo.

Pevná linka 318 592 619 platí i nadále. Místní centrála ISDN s faxem a jeho telefonním číslem byla zrušena.

 

 

 

Pravidelná setkání

o       modlitba růžence před nedělní mší sv. od 8 hod

o       korunka k Božímu milosrdenství – první pátek v měsíci před mší sv. v 17:45

o       modlitba růžence s dětmi – ve středu v MC Oázy od 18 hod; info D. Feltová:728 360 255

o       modlitba za farnost – každý sudý čtvrtek v 19 hod v MC Oázy, nejbližší 18.2.  info Radka Šafářová: 776 567 177

o       modlitba v duchu Taize – kaple na Malé Sv. Hoře od 20 hod; nejbližší proběhne 27. 2. info M. Salcman: 723654490

Modlitba

 

 

Pane, dej nám

oči, které vidí člověka

uši, které ho uslyší

a srdce, které jej pochopí

 

Ruce, které se naučí pomáhat

nohy, které bez váhání pospíší pomoci

srdce, ktrá se radují z úsměvu

ústa, která potěší vlídným slovem.

 

Díky za všechny dary

pomoz nám zůstat bdělými

ukaž nám, Pane,

že nemáme nic jen samy pro sebe

 

(Modlitba z Nového Zélandu, připravila paní Váňová)

 

 

 

Vydává pro vnitřní potřeby:

Římskokatolická farnost sv. Václava

nám. F. X. Svobody 38

252 10 Mníšek pod Brdy

http://www.faramnisek.webz.cz/