Letnice

Jaký je Duch svatý? Kdo je onen Pomocník a Utěšitel? V Evropě zobrazován jako bílá holubice, v Africe třeba také jako pestrobarevný pralesní pták. Dozvídáme se o Něm již ve Starém Zákoně, neboť je Duchem tvořícím, obnovujícím tvář země a probouzejícím suché kosti k životu. Mluví ústy proroků a nemluvňat. Před smrtí Pána Ježíše je nám vysloveně přislíbený. Duch Pravdy uvádí člověka do pravdy Boží, umožňuje porozumět Písmu. Zarmoucené těší a tam kde přebývá, tam je svoboda. Protože je duchovou bytostí, nelze jej zabít a odstranit ze světa. Toto je pouze nepatrné „naťuknutí“ řady vlastností a zkušeností které s Duchem Božím máme. Můžeme nyní navázat a rozjímat o Jeho působení v „mém životě“. Jako společenství jsme jej nedávno vzývali při biřmování a věříme, že nás se svými dary navštívil. Duchu svatý, zůstávej s námi!

Velikonoce L.P. 2011 - ohlédnutí

         .Velikonoční svátky jsou před světem jakoby utajené, nemají v sobě nic z předvánočního shonu ani štědrovečerního půlnočního sentimentu. Ve farnosti Mníšek pod Brdy jsme letošní Velikonoce slavili společně s farníky z Líšnice. Jednalo se hlavně o Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Velikonoce, které jsou největšími svátky křesťanů, jsme mohli porožít v tomto krásném a velkém společenství.

Hlavní zásluhu na důstojném konání bohoslužeb ná samozřejmě náš pan farář Jan, který se poctivě stará o jemu svěřené duše. Ale překvaůilo mě, když jsem si uvědomil, kolik věřících se dobrovolně zapojilo do přípravy a asistence při bohoslužbách. Především paní kostelnice, která obětavé práci pro chrám věnuje spoustu volného času. Dále skupinka žen, které pomohly při úklidu. Paní, která vybrala a dovezla květiny a další paní, která těmito nádhernými květinami vkusně vyzdobila svatyni. Obětaví křesťané upravili a posekali kostelní zahradu. Jiní se podíleli na hlídání otevřeného kostela a pravidelně přispívají nemalými částkami na potřeby kostela, církve a chudých celého světa. Při bohoslužbách byla radost poslouchat chrámový sbor za doprovodu paní varhanice, zpěv žalmů a pašijí. Zástupy ministrantů a ministrantek obětavě sloužili při všech obřadech. Všem patří naše poděkování s přáním božího pořžehnání.

            Na zelený čtvrtek letos poprvé proběhl obřad mytí nohou dvanácti mužům podle vzoru Pána Ježíše. Na Velký pátek jsme společně prošli křížovou cestu a potom uctívali Svatý kříž. A na Bílou sobotu byl pokřtěn pan Tomáš, který se po celý rok svědomitě připravoval. Jemu i celé jeho rodině přejeme všechno dobré.

Tak proběhly Velikonoce Léta Páně 2011 ve spojené farnosti Mníšek pod Brdy. Pro mě nejkrásnější svátky v životě.

Zapsal Petr Balíček

 

Z osvěžujících pramenů oázy

Letošní Pohádková cesta 4.6. dovedla děti až k drakovi. Drak jim unesl všechny princezny a tak není divu, že sháněli pomocníky pro jejich vysvobození! V cíli na farní zahradě na ně, kromě draka, čekalo i drobné občerstvení, možnost vymalovat si omalovánku, nové pískoviště, prolézačka, stůl na ping-pong. Za ztvárnění pohádkových stanovišť patří velký dík Magdaléně o.p.s., Státnímu zámku Mníšek, Zálesákům, Junákům, Rorejsům a dalším jednotlivcům i rodinám z řad Oázy a farnosti. Akce se konala za finančního přispění města Mníšek.

Doufáme, že děti i rodiče si odpoledne příjemně užili, za rok se těšíme opět nashledanou!

(celý příspěvek viz Mníšecký zpravodaj)

Dětský den 29.5.
Mateřské centrum Oáza ve spolupráci s Fabiánkem a Rorejsi uspořádalo pro děti k jejich svátku odpoledne plné her a zábavy. Děti s rodiči napřed prošly trasu s řadou úkolů. Na konci si každý odnášel drobnou odměnu. O tom, že se akce vydařila, svědčí hojná účast - přes 200 dětí! Díky Radce Volfové za uspořádání a všem ostatním dobrovolníkům za pomoc!

Den otevřených dveří 2.6. v mateřském centru Oáza
Po několika týdnech usilovné práce se podařilo dotáhnout rekonstrukci a vybavování místností, které naše sdružení nově získalo v přízemí kulturního střediska V Lipkách. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout poprvé tyto prostory v plné kráse, zúčastnit se výtvarné dílny anebo shlédnout představení dětí s dramatického kroužku. Od nového školního roku se rodiče s malými dětmi mohou těšit na rozšířenou nabídku kroužků, původní herna v 1. patře bude otevřena každý den s volným přístupem pro všechny. Podrobnosti sledujte na plakátech a webových stránkách.

Zveme na: Pouťovou stezku 16.7.2011 - tradiční cesta  ze Skalky do Mníšku s úkoly pro poučení i zábavu

Svatováclavské posvícení 28.9.2011 - podrobnosti se dozvíte na plakátech a našich webových stránkách http://oaza.mnisek.cz/

Informace poskytla Zuzka Bartáková, vedoucí o.s.Oáza (kráceno)

z farní kroniky

 

U příležitosti návštěvy pana arcibiskupa Dominika Duky, shromáždil otec Jan, jako dárek, informace o významném mníšeckém rodáku. Pojďme nahlédnout do části příspěvku zpracovaném panem Františkem Kolouchem.

ThDr. Josef  Doubrava, 20. biskup královéhradecký, se narodil v Mníšku pod Brdy v č.p.3 (“U Chotů“ vedle pošty) ve skromných poměrech krejčovské rodiny. Po studiu na piaristickém gymnáziu v Praze a následných teologických studiích v Římě byl v roce 1876 vysvěcen na kněze. Kaplanoval v Rudohoří a v Petrovicích u Sedlčan a od r. 1880 administroval faru v Dublovicích, odkud byl povolán za adjunkta bohoslovecké fakulty v Praze. V r. 1883 získává doktorát teologie, je vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa a ve stejném roce jmenován zástupcem ředitele v arcibiskupském kněžském semináři. Zde je od roku 1884 zároveň profesorem církevního práva. V roce 1890 se stává ředitelem semináře.  Kromě toho působil například i jako předseda Archeologického sboru Muzea království Českého či předseda Křesťanské akademie. V roce 1903 kanovník chrámu sv. Víta v Praze a téhož roku císařem jmenován sídelním biskupem v Hradci Králové.

Stalo se tak 9. února 1903, v červnu téhož roku jej do funkce potvrdil papež Lev XIII. a 29. června přijal biskupské svěcení.

     Biskup Doubrava působil v době I. světové války a v přelomovém období vzniku Československé republiky, kdy pro katolickou církev nebyla u nás doba příliš příznivá. Obstál v těchto proměnách času a osvědčil zde své vynikající diplomatické schopnosti. Během svého života neztratil kontakt se svým rodištěm, které také hmotně podporoval. Byl i literárně činný a přispíval do časopisů Blahověst, Světozor a Lumír pod pseudonymem D. Mníšecký. Přispíval také do Ottova slovníku naučného. Zemřel v Hradci Králové 20. února 1921. Zde je také rodná farnost současného arcibiskupa pražského a bývalého biskupa královéhradeckého Dominika Duky, který zde v r.1970 sloužil svoji primiční mši svatou. ThDr. Josef Doubrava miloval umění. Svou sbírku obrazů českých novodobých mistrů které nadšeně sbíral, odkázal městu Hradec Králové.

(pro potřeby Stop kráceno)

 

Pravidelná setkání

o       modlitba růžence před nedělní mší sv. od 8 hod

o       korunka k Božímu milosrdenství – první pátek v měsíci před mší sv. v 17:45 (viz poznámka dole)

o       modlitba růžence – středy od 18 hod na faře, farní zahradě či v MC Oázy, děti vezměte s sebou! info D. Feltová:728 360 255

o       modlitba za farnost – každý sudý čtvrtek v 18:30 po mši sv., spojena s adorací Nejsvětější svátosti

o       modlitba v duchu Taize – kaple na Malé Sv. Hoře od 20 hod; nejbližší info M. Salcman: 723654490

o       pravidelný úklid kostela:

poznámka: Modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství sdílíme v aktuálním seskupení věřících. V současnosti není určena stálá osoba nebo skupina předříkávající modlitbu.

 

Děkujeme za modlitby za zdar 8.farního tábora a nadále o ně prosíme. Přípravný tým a děti

Nedělní evangelium

14.neděle v mezidobí, Mt 11, 25-30

V ten čas řekl Ježíš: „Velebím Tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano,Otče, tak se Ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce, a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

Modlitba

„...Nyní jdu k Tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsme jim Tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím , abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou: Tvoje slovo je pravda. Jako Ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.

Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako Ty, Otče,ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a Ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že Ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět Tě nepoznal, ale já jsem Tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat Tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“

Ježíš Kristus, Syn Boží

(Jan 17,13-26)

 

 

Vydává pro vnitřní potřeby:

Římskokatolická farnost sv. Václava

nám. F. X. Svobody 38

252 10 Mníšek pod Brdy

http://www.faramnisek.webz.cz/