posvícení 2011

         Tento rok si připomínáme 255 let posvěcení kostela sv. Václava. Děkujeme našemu patronu, že českému národu a v něm i naši farnosti vyprošuje mír a Boží požehnání.

Z kroniky

 Stopy zde v nové rubrice nabídnou na pokračování úryvky z kroniky z „Historických pamětí panství mníšeckého“. Části, které se týkají přímo kostela sv.Václava a přilehlých farností. V úryvku posvícenských Stop, se vrátíme do 16. a 17. století:

 

Na všem panství mníšeckém byla toliko jedna fara,  a sice při kostele sv. Václava v Mníšku, k němuž se drželo 65 korců rolí zádušních a 44 korců rolí farních, dům farní se zahradou, zádušní les, farní hájek na Zlatém vrchu, i louka na 10 vozů sena a 4 vozy otavy. Fary jiné, jako hraštická a kytínská, zašly již asi za války husitské, a statky jejich připadly k záduší. Kytínksý kostel měl 72 korce rolí orných, 40 korců porostliny, kus lesa a velikou louku. Katolické řády na farnosti mníšecké se proměnily r. 1552 na utrakvistické a kolem roku 1600 na řády lutheránské. Duchovní správě fary podléhaly Mníšek, Řitka, Chouzavá, Čisovice, Bojov, Zahořany, Rymaň, pak Kytín a Stříbrná Lhotka, dále obě Hraštice, Senečnice, Nová Ves a Mokrovraty.

Ze všeho panství Mníšeckého, odváděl pan Zdeněk Vratislav z Mitrovic r. 1615 úhrnem 191 kopu grošů míš. berní a sbírek zemských. 

 

 

 

 

Za třicetileté války

R. 1634 Sasové a Švédové opanovali velkou část Čech a dobývali Prahy, odkudž vysílali svou jízdu na plen do dalekého okolí.

Od r. 1635 měly Čechy pokoj od Sasů, neboť s nimi císař Ferdinand III. smluvil netoliko mír, ale i branný spolek, ale za to strádala nešťastná země tím hůře od vojů švédských, mezi nimiž byl velký počet ozbrojených emigrantů českých. Nejhůře bylo r. 1639 , kdy švédský generál Jan Banér s 40.000 vojíny svými v polovici dubna vešel do Čech a pleněním a pálením soužil zemi do jara 1640. Marně se pokusiv o dobytí Prahy, ze svého hlavního tábora u Brandýsa hned po sv.Havle hnul se odtud k Velvarům, Unhošti a Tuchoměřicům. Zde rozdrobiv svou četnou jízdu na mnohé tlupy, vysílala je do všech končin země na lup a pálení. Některé z těch škodlivých tlup vnikly do kraje Berounského, a hrozné požáry těch měst a vesnic označovaly cesty, kudy se ubírali. Silné hejno těch rejtharů vypálilo Zbraslav, Mníšek, Knín i Dobříš, s druhé strany hořely Hostomnice, Zbiron, Lochovice, Žebrák, Zdice i Mýto a přečetné vesnice. Bylo to ve strastných dnech 22.-23.října 1639. Ve Mníšku shořel zámek s dvorem poplužním, kostel, fara i škola a všecka stavení obytná i hospodářská. Na cestě ke Knínu vypálil nepřítel všecky vsi, kudy táhl, tedy Novou Ves a obě Hraštice, kdežto vsi, které ležely dále od cesty aneb kryty byly lesem, zůstaly nedotčeny záhubou. Potom to žhářské vojsko se obrátilo do Plzenska i Žatecka. Obyvatelé mníšečtí zbaveni jsouce přístřeší  a vší úrody minulého léta, strádali hladem a bídou, a krutý mor r. 1639-40 ztenčil jejich počet až na skrovný pozůstatek.

 

- pokračování příště-

 

Zdroj: Josef Vávra, Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Maří Magdaleny na Skalce. V Praze 1899, kráceno.

 

 

 

 

pozvánka

16. října zve Hanka Ptáčková na vyprávění o pouti do Madridu. Zde proběhlo v srpnu XXVI. Celosvětové setkání mládeže s papežem Benediktem. Povídání s prohlížením fotek začne v 18 hod na faře.

VIII. farní tábor - ohlédnutí

Letos v létě jsme pokračovali v tradici letních táborů farnosti v Mníšku pod Brdy. Každý rok je celotáborová hra, kterou vedoucí pečlivě připravují již několik měsíců předem, zaměřena na život a skutky jednoho svatého, letos to byl svatý Václav, jenž je patronem naší země a zároveň i patronem našeho kostela.

Tábor se konal na faře v Borotíně, který se nachází poblíž města Tábor. Hned po příjezdu nás tam čekalo velké překvapení v podobě ducha báby Ludmily, Václavovy babičky. Ludmila nás poté celou dobu tábora provázela.

Další den jsme se seznámili i s Václavem a stali se jeho družinou. Vycvičil nás v umění bojovat kopím a ukázal nám svou výzbroj. Večer jsme pak s velkým zděšením zhlédli Václavovu vraždu před dveřmi kostela.

Následující den jsme byli vystaveni zkouškám věrnosti od cizokrajné karavany, která nám přivezla látky a ovoce, a bratrovraha Boleslava. My jsme ale zůstali věrní a šli dál za Václavovým pokladem. Získali jsme další dovednosti, například v přípravě vína, šití oděvů, vyrábění náramků, vaření nebo znalosti bylinek, které se nám velice hodily, když jsme se léčili z moru, který k nám přinesla karavana.

Podnikli jsme také celodenní pouť za Václavovým mečem. Následovali jsme záhadnou postavu v černém plášti, která meč také hledala, nakonec nám ho ale přenechala.

Dále jsme museli bojovat s našimi nepřáteli o části mapy, která nás následně dovedla k další části pokladu – legendární Václavově helmici.

Když si pro nás přijeli rodiče, ukázali jsme jim všechno, co jsme se naučili – boj a historický tanec – i Václavův poklad. Také pokladnice vykládané drahokamy, které jsme získávali po celou dobu tábora za naše dovednosti.

Na táboře jsme poznali nové kamarády, naučili jsme si s nimi více rozumět a spolupracovat a dětem ani vedoucím se nechtělo domů.

 

Pro sborník na setkání mládeže zapsala Bětka Nováková, z týmu vedoucích

 

! Děkujeme za modlitby za zdar farního tábora !

zprávy z pastorační rady

  Opravu křtitelnice realizuje M.Matysová. Byl odstraněn nátěr z víka, na víko přijde soška Vzkříšeného. Je třeba dovnitř křtitelnice obstarat důstojnou nádobu na svěcenou vodu.

Připravuje se instalace houpaček a přelézaček na farní zahradu

 

Byl pořezán kmen u kostela a přemístěn na FZ, diskuze k využití pařezu

Oprava fasády fary v Mníšku - byla podána žádost na MěÚ o pomoc.

Z.Bartáková nás seznámila s projektovou dokumentací, architektonickým návrhem budovy Oázy, stavební studií a návrhem rekonstrukce

 

Náboženství pro seniory bude zahájeno pod vedením D. Feltové

 

Pozn.Toto je pouze výběr do Stop, při zájmu o podrobnější zápis se obraťte na členy farní rady

 

Pravidelná setkání

o       modlitba růžence před nedělní mší sv. od 8 hod

o       korunka k Božímu milosrdenství – první pátek v měsíci před mší sv. v 17:45 (viz poznámka dole)

o       modlitba růžence – středy od 18 hod na faře, farní zahradě či v MC Oázy, děti vezměte s sebou! info D. Feltová:728 360 255

o       modlitba za farnost – každý druhý čtvrtek v 18:30 po mši sv., spojena s adorací Nejsvětější svátosti

o       modlitba v duchu Taize – kaple na Malé Sv. Hoře od 20 hod;  info M. Salcman: 723654490

o       setkávání nad Biblí – pravidelně v úterý od 20hod na faře

o       pravidelný úklid kostela

poznámka: Modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství sdílíme v aktuálním seskupení věřících. V současnosti není určena stálá osoba nebo skupina předříkávající modlitbu.

 

 

Nedělní evangelium

 

EVANGELIUM Mt 21,33-43

Slova svatého evangelia podle Matouše.
    Ježíš řekl velekněžím a starším lidu:
    "Poslyšte toto podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak.
    Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: 'Na mého syna budou mít ohled.'
    Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: 'To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!' A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?"
    Odpověděli mu: "Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek."
    Ježíš jim řekl: "Nečetli jste nikdy v Písmě: 'Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné?' Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce."

 modlitba

 

Pane, když mám hlad,

sešli mi někoho, kdo potřebuje nasytit.

Když mám žízeň,

sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň.

Když je mi zima,

sešli mi někoho, kdo potřebuje zahřát.

 Když je někdo smutný,

sešli mi někoho, kdo potřebuje potěšit.

 Když jsem chudý,

sešli mi někoho, kdo je chudší než já sám. 

Když nemám čas,

sešli mi někoho, kdo potřebuje vyslechnout.

 Když jsem potupený,

sešli mi někoho, koho bych mohl chválit.

Když ztrácím odvahu,

sešli mi někoho, kdo potřebuje povzbudit.

Když se cítím nepochopený,

sešli mi někoho, kdo potřebuje obejmout.

Když se necítím milován,

sešli mi někoho, kdo potřebuje lásku.

( Matka Tereza z Kalkaty)

 

 

Vydává pro vnitřní potřeby:

Římskokatolická farnost sv. Václava

nám. F. X. Svobody 38

252 10 Mníšek pod Brdy

http://www.faramnisek.webz.cz/