Klaun si povídá s Bohem
Jiří Suchý

Jiří Suchý je člověk mnoha profesí.
Zpěvák,  divadelník, básník a výtvarník,
kterého zná u nás každý. Ne každý ale
ví, že jeho hudební kariéra, jak sám
říká, začala v pražském kostele svaté
Anežky České, kde jako malý hoch
ministroval a zpíval ve sboru. V po-
sledních několika letech se Jiří Suchý
otázkami víry zabývá intenzivněji a
své hovory s Bohem zachytil v malé
knížce, která vyšla v nakladatelství
Galén. Se svým typickým humorem i
nadhledem se v ní věnuje úvahám o
existenci Boha, jaká je jeho podoba
a jak jej oslovovat. Rovněž uvažuje o
poznávání krásy i významu slova
„Slovo“... a Božích přikázáních. Sna-
ží se, jak sám píše, dopřávat si potě-
šení z hledání dobrodružné cesty
k Tajemství, v naději, že by jeho
uvažování mohlo posloužit jako in-
spirace těm, kterým toto potěšení
nepřišlo  na  mysl.  Zlehka
„nakousnutá“ témata, o kterých byly
napsány obsáhlé učené knihy, mají,
jak autor tvrdí, oslovit publikum, pro
něž  jindy  vstupuje  na  jeviště
s úmyslem jej rozesmát. Tato kniha
má  nejen  pobavit,  ale  nutit
k zamyšlení.

Tváří v tvář Zemi
Marek Vácha

Ve své nové knize vychází kněz a příro-
dovědec Marek Orko Vácha  především
z encykliky „Laudato si“ papeže Františka.
Pro autora je to zároveň výzva k za-
myšlení nad současným střetem kul-
tur, nad krizovou situací dnešního
světa a zabývá se vztahem křesťan-
ství k životnímu prostředí. Dochází k
závěru, že je třeba chránit přírodu
především proto, že jsme její inte-
grální součástí a že ohrožování život-
ního prostředí ohro» žuje nás samotné.
Jsou zde hojné citace z papežské en-
cykliky z roku 2015, v níž papež
František kritizuje konzumní způsob
života a vyzývá k boji proti devastaci
životního prostředí. Dle autora se ale
nejedná o dogmatický výklad zmíně-
ného papežského dokumentu, ale o
text, který má čtenáře podnítit k pře-
mýšlení a vytvoření vlastního postoje
k tomuto problému.

V co věřím
Hans Küng

Hans Küng je pokládán za univerzální-
ho myslitele současnosti, za badatele, kte-
rý novodobé teologické myšlení ovlivnil
více než kdo jiný, a jeho díla zná v
překladech do mnoha jazyků celý
svět. Kniha „V co věřím“ je jeho
osobním vyznáním a uceleným shr-
nutím jeho životních postojů. Zve
nás  na  napínavou  myšlenkovou
„horskou túru“ a cestou nám ukazuje
jádro autorovy víry, jádro, které v
Küngových odborněji zaměřených
dílech zůstávalo ukryté pod vrstvou
vědeckých poznatků. Autor předklá-
dá celistvý pohled na svět a věnuje se
základním problémům lidského života.