Nová republika, rok 1918

Vláda nové republiky česko-
slovenské začala se zákony
protináboženskými. Nedosti na tom,
že nezabránila stržení Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze. Dány návrhy na uzákonění
rozlučitelnosti manželství a odstraně-
ní náboženství ze škol. Od rady kato-
líků rozeslány byly petice žádající za
nerozlučitelnost manželství a vyučo-
vání náboženství ve školách. Dána
k podpisování v Mníšku, kde sebráno
80 podpisů a v Nové Vsi chodil farář
dům od domu a opatřeno tam 146
podpisů, takže všech podpisů bylo
226. Mohlo býti sebráno více podpi-
sů na farnosti, kdyby byla vhodná
síla, která by mohla obejíti všechny
přifařené vesnice. Než k podpisům
byl vyměřen krátký čas a právě v té
době počasí bylo nepříznivé a cesty
neschůdné.
Výnos ministerstva vyučování a
nepovinné návštěvě kostela školních
dítek byl různě od učitelů pochopen a
prováděn. Domnívali se, že také jsou
nepovinná ostatní náboženská cviče-
ní jako modlitba ve škole a křesťan-
ský pozdrav, přestali se modliti
s dětmi a zakázali pozdravovati: Po-
chválen buď Ježíš Kristus! Tak stalo
se ve škole v Čisovicích vlivem Ma-
tyáše Kühnla, řídícího učitele. Po-
dobně zachoval se v Nové Vsi učitel
Fr. Marhoul, který vyučoval zpočát-
ku ve III. třídě a potom v I. třídě.
V ostatních třídách v Nové Vsi, na
škole v Mníšku a v Kytíně vlivem
správců škol nestalo se žádných
změn, zachována modlitba i křesťan-
ský pozdrav. Než následkem tohoto
výnosu návštěva kostela ze strany
školních dítek velice ochabla, a pil-
nost dítek v učení se náboženství
značně poklesla.
Připravil P. Jan Dlouhý