Hrdinský život

Jako mladý kněz jsem se
nejdřív z mnoha krásných
manželství, která jsem poznal, jen
těšil. Později jsem se divil, když jsem
nahlédl trochu hlouběji do starostí a
obtíží těch, jejichž rodiny jsem obdi-
voval. Čím dál víc jsem pak měl úz-
kost nad těmi, kdo před mýma očima
do manželství vstupovali a já jsem
netušil, jak dopadnou. A jak léta při-
bývala, ubývalo u mne naivní nadše-
ní, později i něco úzkosti, a přibývalo
důvěry. Viděl jsem, jaké těžké
zkoušky mnozí v rodinách prožili.
Všichni je nezvládli a vše nedopadlo
vždy dobře. Ale ti, kteří obstáli, těž-
kosti překonali, vyrostli v nich, byť
to bylo s bolestí. Pro mne pak byli a
jsou velkým svědectvím. Svědčí o
síle Boží i o slabosti člověka, která
Bohem proměněna nemusí vždy vést
jen do katastrofy. Dosvědčují mi také
nesmírnou hodnotu věrnosti a vytrva-
losti.
Čím jsem starší, tím víc si manže-
lů vážím a obdivuji všechny, kdo
prošli zkouškami a nevzdali to. A
také ty, kteří ve zkoušce neobstáli a
přece se dál snaží o co nejlepší život-
ní výsledky. Jako člověk žijící v celi-
bátě se nejednou před manželi skoro
trochu stydím. Zdá se mi, že mám
život nezaslouženě lehčí a jedno-
dušší. Že se mohu vyhnout mnoha a
mnoha situacím, kdy se lidé navzá-
jem tříbí, kdy nemohou jen trvat na
svém a žít podle svého, kdy musí
třeba opakovaně unést bolest způso-
benou někým, koho mají z lidí nejra-
ději.
Nemám chuť číst vznešené apo-
teózy manželství, mám spíš radost z
toho, že smím být svědkem statečné-
ho a někdy opravdu hrdinského živo-
ta těch, kdo se za hrdiny ani trochu
nepovažují. Jsem mnoha manželům
za jejich svědectví života upřímně
vděčný. A příliš mne nezajímají slo-
va o krizi rodiny. Znám krize člově-
ka. A také díky mnoha manželům
vím, že mohou být překonány. Jak v
životě manželů, tak i v životě lidí
svobodných.
(Úryvek z knihy Aleše Opatrného
Příprava na mnaželství)