Stručná informace ze schůze pastorační rady 16. 9. 2018

» Roman Češka rezignoval z důvodu
dlouhodbých nepřítomností na své
členství ve farní radě, nahradí ho
Saša Merunková, která při volbách
dostala největší počet hlasů z těch,
kdo se do farní rady nedostali
» Obrázky dětí z Noci kostelů budou
ofoceny, zvětšeny, zalaminovány a
pověšeny do nik ve zdi kolem kos-
tela
» Sedlákovi letos opět zorganizují
Rybovu mši vánoční (bude 25. 12.
v 16 hod)
» Farní Charita otevřela nový účet
» Rekonstrukce  fasády  kostela
v Trnové je hotová (je přislíbena
dotace z ministerstva zeměděl-
ství) , 16.9. proběhlo za přítomnos-
ti biskupa posvěcení tří zvonů,
které pravoslavní darovali kostelu
» Kurz Zacheus je v polovině, bude
pokračovat pravděpodobně od října
» Do 31.10. mají být hotové poslední
kamenné reliéfy do skaleckých
kapliček, 10 kusů hradí otec Jan 4
kusy hradí město Mníšek, je možné
přispět jemu nebo na účet města;
město zatím nezajistilo dokončení
stavebních úprav kapliček, 6 reli-
éfů je složeno v kostelíku sv. Máří
Magdalény
» V Líšnici bude v kostele instalová-
na mříž, aby mohl být otevřen pro
veřejnost; kovář pan Vyskočil dodá
návrhy a rozpočet
» Pavla Nováková chystá dětskou
scholu, bude se scházet pravděpo-
dobně od října po náboženství
předškoláků
» Farní rodinná kapela Familion bu-
de hrát 21. října v Líšnici, 4. listo-
padu v Kytíně a 24. prosince
v Mníšku při „dětské půlnoční“
mši svaté
» Sv. Mikuláš letos zavítá do našeho
kostela 7.12. v 17 hod.
» Žádost o zrušení ranního vyzvánění
zvonů v sobotu byla zamítnuta, na
starém elektrickém ovladači zvonů
není možné jeden den zvonění vy-
nechat, zvony vyzvánějí „anděl
Páně“ pravidelně v 6, 12 a 18 ho-
din  a jsou pro nás  výzvou
k modlitbě
» Biblické postavičky budou od ny-
nějška v kapli Božího hrobu; farní-
ci si stěžovali, že vpředu působí
rušivě
» Papež František vyzval celou cír-
kev k pokání kvůli skandálním od-
halením z poslední doby; svatovác-
lavské putování 27.9. proto letos
bude poutí kající – vycházíme v 16
hod od kostela v Mníšku pod Brdy,
v 18 hod bude mše sv. na Pleši u
pomníku sv. Václava
Daniela Feltová

*podrobný zápis z jednání farní rady si
můžete přečíst na stránkách farnosti
v sekci Pastorační rada