Kvě 19 2016

Pastorační plán 2016-2017

Publikoval/a

KostelMpB

Římskokatolická farnost v Mníšku pod Brdy si pro pastorační plán na období let 2016/2017 zvolila motto:

milosrdenství, vzdělanost, rodina, odpovědnost a radost“.

Vzhledem k vyhlášenému Roku milosrdenství, vzhledem k pastoračnímu plánu Arcidiecéze pražské a na základě diskusí o pastoračních aktivitách ve farnosti schválila farní pastorační rada pro roky 2016 a 2017 následující akce a činnosti, které jako své priority zařadila do pastoračního plánu:

Milosrdenství

Podpora farní charity:

 • rozložit aktivity farní charity na větší okruh lidí;
 • aktivní zapojení farníků do identifikace příležitostí, kde může být farní charita užitečná;
 • propojení farní charity se sociální činností města Mníšek pod Brdy;
 • informovat o činnosti farní charity prostřednictvím webových stránek farnosti.

Pouti:

 • farní pouť do Trnové – 14. května 2016;
 • účast na tradiční Skalecké pouti 23. a 24. 7. 2016 (procesí, mše svatá, zajištění hlídacích služeb v sobotu a v neděli v_kostele sv. Václava);
 • prázdninová pouť do Zaječova (v rámci farního tábora + klienti o.p.s. Magdaléna) – 28. 8. 2016;
 • uspořádání poutě k památníku sv. Václava na Pleši – 27. 9. 2016;
 • společná pouť k Bráně milosrdenství, která se otevře 5. června 2016 při slavnosti „korunovace“ v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami, s možností získání plnomocných odpustků;
 • individuální poutě farníků k dalším z 35 Bran Milosrdenství, které budou do 20. listopadu 2016 otevřeny v České republice.

Vřazování do společných modliteb (růžence, adorace) téma Božího milosrdenství
Individuální vyhledávání příležitostí ke skutkům tělesného i duchovního milosrdenství.

Vzdělanost
Knihovna:

 • rozšiřování nabídky knih zejména pro děti a mládež;
 • informovat o knižních novinkách;
 • pravidelné měsíční setkávání s občerstvením v knihovně po nedělní bohoslužbě;

Od podzimu 2016 budou organizována:

 • pravidelná setkání nad Biblí formou Lectio Divina, kdy budeme společně Bibli (i) číst, (ii) rozjímat o ní s cílem pochopit její význam a sdělení, (iii) modlit se za působení přijatého poznání v našich životech, (iv) kontemplovat Boží přítomnost, (v) děkovat Bohu a vzbuzovat odhodlání k přetavení přijatého poznání do činů a do proměny vlastního života;
 • volný cyklus přednášek o hlavních církevních dokumentech sepsaných a vydaných posledními papeži;
 • vícedenní farní exercicie,např. v trapistickém klášteře v Poličanech;
 • vzdělávání v liturgii v rámci farního časopisu Stopy.

Rodina
Pro posílení rodin a rodinných vztahů se zaměříme na:

 • spolupráci se spolkem OÁZA při organizaci akcí pro děti a rodiče;
 • organizace letního tábora pro děti z farnosti;
 • farní dovolená (hory);
 • bohoslužby a kulturní akce konané v domovech seniorů v Mníšku pod Brdy a v Kytíně;
 • pokračování v tradici modliteb matek;
 • podpora činnosti společenství mladých (spolčo);

V rámci celostátní aktivity kurzů o vztazích proběhnou ve farnosti kurzy „Manželských večerů“ určené nejen pro křesťany, ale pro každý manželský pár, který se chce podívat na svůj vztah nevšedníma očima. Z těchto setkávání předpokládáme vznik společenství manželů.

Odpovědnost
Odpovědnost za farnost:

 • budou pokračovat pravidelné bohoslužby za farnost;
 • podporovat přijímání svátostí (křest, biřmování, smíření) včetně modliteb za ty, kdo se na svátosti připravují;
 • bude ustavena ekonomická rada farnosti s tím, že její členové se aktivně zapojí do řízení farnosti zejména ve finančních, ekonomických a majetkových otázkách;
 • pastorační rada zorganizuje svoji činnost tak, aby se její členové aktivně zapojovali do řízení farnosti zejména v pastoračních aktivitách a každý člen pastorační rady měl svoji vlastní agendu, o kterou se stará a za kterou odpovídá;
 • vznikne databáze farníků, platných kontaktů na ně a informační mechanismus, jak farníky přímo informovat o jednotlivých farních aktivitách a jak jim umožnit co nejefektivněji se zapojit do činnosti farnosti, a jak naopak představitelům farnosti umožnit co nejvíce využít ochoty, znalostí a schopností co nejširšího okruhu farníků;
 • rozložení odpovědnosti za úklid a přípravu výzdoby v kostele na širší okruh farníků;
 • podle potřeby proběhnoufarní brigády, při kterýchse farníci zapojí do prací, které povedou ke zvelebení některého z kostelů, kaplí, zdí kolem kostelů, které jsou v Mníšku i v Líšnici v nepříliš reprezentativním stavu, některé z farních budov nebo některé z farních zahrad;
 • bude obnoveno vydávání farního časopisu STOPY;
 • zapojit širší okruh farníků do přispívánína farní webové stránky, na které budou umisťovány aktuální informace o všech chystaných pastoračních, kulturních i společenských aktivitách a podle možností také reportáže, fotoreportáže a audiozáznamy z proběhlých akcí a přednášek.

Odpovědnost za liturgii a dění v kostele:

 • aktualizace a rozšíření okruhu písní a skladeb, které budou využívány v rámci bohoslužeb, s cílem doplnit klasiku z kancionálu o modernější písně (Hosana, Taizé, Střípky…);
 • rozšíření okruhu ministrantů a jejich proškolení;
 • rozšíření okruhu zpěváků žalmů a využívání již vytvořeného systému přihlášení sejednotlivých zpěváků na jednotlivé bohoslužby;
 • využívat v maximální míře síly společné liturgické modlitby, dedikovat co největší počet bohoslužeb na konkrétní úmysly farníků a zapojit široký okruh farníků do formulace, příprav a čtení přímluv;
 • kurz lektorů v projevu a využívání mikrofonu těch, kteří se v rámci bohoslužeb zapojují do čtení biblických textů, žalmů, přímluv a ohlášek – budou předány zkušenosti zástupkyně za farnost, která se zúčastní kurzu pořádaného pražským arcibiskupstvím;
 • pořádání bohoslužeb alespoň jednou v roce v každé obci spadající do naší farnosti a v každé kapličce a na každém poutním místě ve farnosti.

Odpovědnost nejen za farnost:

 • pořádat jako každý rok slavnost Těla a Krve Páně průvodem obci Líšnice s následným „agape“ na faře;
 • budou se uskutečňovat pravidelné modlitby a bohoslužby za obce spadající pod farnost;
 • 19. 5. 2016 od 18,00 hodin bude uspořádána bohoslužba v kostele sv. Václava a přednáška od 19,00 hodin v budově komunitního centra OÁZY k 700. výročí narození Karla IV., v jehož listině „Maiestas Carolina“ byly zaznamenány první zmínky o Mníšku;
 • spolupráce s o.p.s. Magdaléna v rámci duchovního vedení a dobrovolnické práce zaměřené na mladé lidi, kteří se v rámci o.p.s. Magdaléna snaží odvykat drogové či alkoholické závislosti;
 • v Mníšku pod Brdy, v Líšnici i v Kytíně proběhne další ročník „Nocí kostelů“, při kterých se kostely otevírají široké veřejnosti a nabízejí doprovodný program pro děti i dospělé;
 • oslovovat lidi, kteří se do naší farnosti přistěhovali, a nabízet jim účast na jednotlivých kulturních a společenských akcích farnosti a pozvat je do farního společenství;
 • farnost se opět připojí k pořádání celosvětově rozšířených Kurzů Alfa a naváže tak na jejich úspěšné pořádání v letech 2013 a 2014; na tyto kurzy pak naváže cyklus navazujících setkání, při kterých budou zájemcům z řad účastníků kurzu prohloubeny jejich znalosti o křesťanské víře a bude jim nabídnuta příprava na plnou křesťanskou iniciaci (křest, biřmování, eucharistie) a začlenění do farního společenství;
 • bude pokračovat tradice koncertů duchovní hudby pro veřejnost, s tím že vybrané koncerty budou pojaty jako pozvání a poděkování pro zástupce různých profesí a institucí;
 • v období leden – únor 2017 bude v Zahořanech uspořádán farní ples, který bude sice určen především pro farníky a posílení pocitu sounáležitosti v našem farním společenství, ale účast bude otevřena i pro širokou veřejnost;
 • farníkům bude nabídnuta možnost vypomoci městu Mníšek pod Brdy s otevřením poustevny „Na Skalce“ pro veřejnost.

Radost
Naše předsevzetí je pořádat všechny akce a činnosti tak, aby bylo vidět, že je děláme rádi, s radostí, pro Boha i pro sebe. Výše uvedený výčet není vyčerpávající. Dále chceme potěšit sebe i druhé tím, že:

 • budeme podporovat činnost farního sboru;
 • budeme podporovat farní a rodinnou kapelu Familion;
 • si spolu občas zabubnujeme a posedíme se skleničkou či půllitrem;
 • budeme podporovat společné kulturní a společenské akce se spolkem OÁZA, kromě jiného občasné výstavy a přednášky v budově OÁZY na farní zahradě;
 • uspořádáme sportovní turnaj nebo sportovní utkání otevřené veřejnosti;
 • zajistíme, aby mohla být farní zahrada i nadále otevřena pro maminky s dětmi, budou upřesněna pravidla provozu.

Odkaz ke stažení pastoračního plánu ve formátu PDF.

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*