Led 05 2021

Nástěnka

Publikoval/a

 

  • Výuka náboženství školáků a předškoláků probíhá opět podle rozvrhu. Domluva s Danielou Feltovou a Martinou Krejčovou.
  • Přípravy na první svaté přijímání dětí a svátost biřmování vede dle domluvy Daniela Feltová.
  • Mezi katechumeny farnosti byl přijat v diecézi vyhlášeném termínu 28. 11. jeden kandidát. Příprava k svátostem individuálně s farářem.
  • Společná modlitba růžence na faře každou středu od 18 hod. Stále platí výzva biskupů modlit se růženec za odvrácení pandemie každý den od 20 hod.
  • Tříkrálová sbírka bude letos bez koledníků v ulicích, ale koleda zrušena není. Přesouvá se do on-line prostředí. Charita připravila on-line koledu na webu www.trikralovasbirka.cz. Můžete vložit do virtuální kasičky příspěvek na pomoc lidem v nouzi (podrobný návod je na uvedeném webu). Číslo sbírkového účtu: 66008822/0800, variabilní symbol Farní charity Mníšek pod Brdy: 77701922.

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*