Říj 15 2015

Pastorace

Publikoval/a

Pastorace – služba církve

PŘÍPRAVA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI KŘTU
Křest je brána ke svátostem. Je ke spáse tak nutný, že musí být přijat buď skutečně, nebo touhou. Jím jsou lidé zbaveni hříchů, znovuzrozeni v Boží děti a trvalým znamením jsou připojeni ke Kristu a včleněni do církve. K přijetí je způsobilý každý člověk, pokud není pokřtěný.
Křest dítěte – aby dítě bylo pokřtěno, je třeba: souhlasu rodičů, nebo alespoň jednoho z nich, opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství (pokud tato výchova zcela chybí, křest se odloží). Aby někdo byl kmotrem, je třeba: aby dovršil šestnáctý rok svého věku, byl katolík, pokud možno i biřmovaný a již přijal svaté přijímání, dále aby vedl život odpovídající víře a převzatého kmotrovství. Nesmí být otcem nebo matkou křtěnce.
Křest dospělého – k udělení křtu dospělého se vyžaduje: aby projevil svou vůli přijmout křest, aby byl dostatečně poučen o pravdách víry a povinnostech křesťanů, osvědčil se v křesťanském životě během katechumenátu. V naší arcidiecézi takováto průprava trvá minimálně půl roku, přičemž k přijetí do katechumenátu jsou stanovena tato dvě data: druhá neděle v září (pro ty, jejichž křest je plánován o následujících velikonocích), nebo první neděle adventní (pro ty, jejichž křest je plánován za jeden a půl roku).

Potřebné doklady v případě křtu:
>dítěte – rodný list dítěte, oddací list rodičů, potvrzení o křtu rodičů (aspoň jednoho).
>dospělého – rodný list.

O podrobnostech Vás rád bude informovat farář při Vaší osobní návštěvě anebo po telefonické domluvě na telefonu 318 592 619, případně e-mail: farnost.mnisek@centrum.cz.

PŘÍPRAVA K PŘIJETÍ SVÁTOSTÍ MANŽELSTVÍ
Svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost. Proto mezi pokřtěnými nemůže být platná manželská smlouva, která by nebyla svátostí. Podstatnými vlastnostmi manželství je jednota a nerozlučitelnost, které nabývají v křesťanském manželství zvláštní pevnosti z důvodu svátosti. Manželství je vytvářeno souhlasem mezi osobami právně způsobilými. Manželský souhlas je úkon vůle, jímž se muž a žena sami sobě navzájem neodvolatelnou dohodou odevzdávají a přijímají za účelem vytvoření manželství.

Potřebné doklady, kromě náležitostí vyplývajících z občanského práva (osvědčení z matričního úřadu, vyplněný protokol):
>občanské průkazy, potvrzení o křtu (aspoň jednoho ze snoubenců, nesmí být starší 3 měsíce).

Příprava obsahuje několik setkání s knězem. Je též možné navštěvovat kurs snoubenců, který pořádá Pastorační středisko Arcibiskupství pražského 4x do roka.

O podrobnostech Vás rád bude informovat farář při Vaší osobní návštěvě anebo po telefonické domluvě na telefonu 318 592 619, případně e-mail: farnost.mnisek@centrum.cz.

PŘÍLEŽITOST K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
Pravidelně půl hodiny před mší svatou nebo kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě (tel. 318 592 619), případně e-mailem: farnost.mnisek@centrum.cz.

MOŽNOST SETKÁNÍ S KNĚZEM
Kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě (tel. 318 592 619), případně e-mail: farnost.mnisek@centrum.cz.

DUCHOVNÍ PÉČE O NEMOCNÉ A STARŠÍ
Nemocné i starší – může navštívit kněz doma nebo v nemocnici – je potřeba osobně nebo telefonicky domluvit na tel. 318 592 619.
Domovy důchodců v Mníšku a v Kytíně a sanatorium na Pleši – navštěvuje kněz jednou za měsíc a slouží mši svatou. Po domluvě možno návštěvy operativně upravit.

Náboženství předškolních dětí
Náboženství předškolních dětí a rodičů na faře v Mníšku je ve pátek v čase 15:00-16:00h. Podrobnosti u Markéty Schichové nebo Martiny Krejčové.

NÁBOŽENSTVÍ ŠKOLNÍCH DĚTÍ
Vyučování náboženství školních dětí začne v úterý 15. 9. 2015 od 14 hod. na faře v Mníšku. Výuka bude rozdělena do třech skupin na nejmladší (prvňáčci), starší (2.-3. třída)  a nejstarší (5.-6. třída) děti podle následující tabulky:

14:00-14:45 nejmladší: 1.-2 třída
15:00-16:00 starší: 3.-4. třída
16:15-17:15 nejstarší: 5.-6. třída

Náboženství vyučuje paní katechetka Daniela Feltová.

SETKÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
Setkání nad biblí se konají v úterý od 19.00 hodin. Místem konání je fara v Mníšku pod Brdy.

Tato stránka má následující podstránky

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*