Pro 17 2018

3. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a at 23.27 pod Nezařazené

3. ADVENTNÍ TÝDEN – Radost i závažnost křesťanského života

Z textů užitých v liturgii této neděle

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.    (Flp 4,4-7)

Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. „Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno. „I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. (Lk 3,10-16)

Krátký úvod do textu

Cesta křesťana může být plná radosti, ale je přesto velmi náročná. Spojme si Pavlovo: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4,4) a závažné slovo evangelia: On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm“ (Lk 3,16b). Touto cestou lze jít poctivě pouze tehdy, je-li život křesťana pevně zakotven v Kristu (Flp 4,7). Je to spojení pozemského a eschatologického.

Témata k úvaze:

  • Být v Kristu je vznešené slovo. Ale uvažováno jednoduše: které z mých starostí, radostí, zájmů, vztahů „mimo Krista“? Buď proto, že na něho nemyslím, nebo mu nedůvěřuji, nebo se (možná právem) domnívám, že by před ním zcela neobstály, že nejsou úplně čisté? Mohu tyto věci v modlitbě svěřit Kristu tak, aby byly „v něm“?
  • Co mi kazí radost? Mé chyby? Moji bližní? Mohu nebo nemohu mít radost z Krista? Pokud ne, tak proč?
  • „Křtít Duchem svatým a ohněm “ (Lk 3,16b) znamená doslova ponořit do ohně a do Ducha. Je možné, že jsme zažili ponoření do ohně utrpení, nejistot nebo zklamání. A už víme, že tento oheň spálil ledacos, co v našem životě nemělo mít místo. A víme o svém ponoření do Ducha? O možnosti z tohoto Ducha Božího stále čerpat, stále žít?

„Přídavek“ pro manželské páry

  • Kde hledám sílu pro naše manželství ? „Neotvírám deštník“ proti „lijáku“ milosti, kterou skrze svátost manželství dostávám? Svěřuji a odevzdávám všechno v našem manželství Pánu?

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*