Pro 17 2018

3. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a pod Nezařazené

3. ADVENTNÍ TÝDEN – Radost i závažnost křesťanského života

Z textů užitých v liturgii této neděle

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.    (Flp 4,4-7)

Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. „Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno. „I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. (Lk 3,10-16)

Krátký úvod do textu

Cesta křesťana může být plná radosti, ale je přesto velmi náročná. Spojme si Pavlovo: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4,4) a závažné slovo evangelia: On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm“ (Lk 3,16b). Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 17 2018

Stopy – prosinec 2018

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř prosincových Stop najdete:

  • Rozhovor s Pavlou Novákovou o dětské schole v mníšeckém kostele
  • Příběh poustevníka ze Skalky
  • Z farní kroniky – Vánoce 1933
  • Vzpomínka na P. Ladislava Kubíčka
  • Tipy z farní knihovny

… a mnoho dalšího

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 08 2018

2. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a pod Nezařazené

2. ADVENTNÍ TÝDEN – Naděje, která nevychází z nás, ale je pro nás.

Z textů užitých v liturgii této neděle
Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě. Flp 1,4-11

Krátký úvod do textu
Je třeba vnímat počátek Božího díla v nás i jeho pokračování. Také svátosti v životě přijímané, jsou elementy Božího díla v nás. Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 06 2018

Dětské představení 2018 – Vánoční koleda

Publikoval/a pod Akce pro děti

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 06 2018

Dětská půlnoční 2018

Publikoval/a pod Akce pro děti

24. prosince v 16h bude v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy
„dětská půlnoční“ mše svatá.
Začne se už od 15:45 hodin zpíváním s dětmi u jesliček.

 

Image00001 Image00002

Foto © Karolína Peroutková

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 05 2018

Česká mše vánoční v Líšnici 2018

Publikoval/a pod Koncert

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 04 2018

1. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a pod Nezařazené

1. ADVENTNÍ TÝDEN – Co vyhlížíme?

Z textů užitých v liturgii této neděle
Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem, jako ji i my (máme) k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše. 1 Sol 3,12-4,2
A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Lk 21,27-28

Krátký úvod do textu
Výhled na poslední věci má být chápán jako motiv k radikálnímu následování Krista, tedy k poctivé snaze o Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 03 2018

E+V Novákovi – cesta do Svaté země

Publikoval/a pod Pouť

Eva a Vladimír Novákovi srdečně zvou na povídání o své cestě do Svaté země s cestovní agenturou Křížek a P. Ladislavem Heriánem, kterou nedávno podnikli. Beseda s promítáním fotografií se uskuteční v pátek 7. 12. v 19h na faře.

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 03 2018

Vánoční koncert 2018 ZUŠ Řevnice/Mpb

Publikoval/a pod Koncert

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 10 2018

Hubertská mše v Líšnici 2018

Publikoval/a pod Nezařazené

Plakát ve formátu DOC

Zatím nejsou žádné komentáře

« Novější články - Starší články »